Individuální dotace se záštitou do 50 000 Kč

Dotace není slučitelná s další podporou poskytnutou z rozpočtu města Brna na projekt/akci/činnost.
Žadatel nesmí podávat opakované žádosti o individuální dotace na totožnou akci/projekt v příslušném kalendářním roce poté, kdy byla jeho žádost o individuální dotaci neschválena.

Individuální dotace se záštitou jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodu hodného zvláštního zřetele zejména pro projekt, který

  • bude realizován na území statutárního města Brna nebo jehož realizace bude pro statutární město Brno přínosem, tj. významné společenské, kulturní, sportovní nebo jiné události, které přispívají ke zvýšení prestiže města
  • není v předmětném období podporován žádným z vyhlášených dotačních programů.

Vyhlášené dotační programy města Brna podle příslušných odborů Magistrátu města Brna naleznete zde.

Žádost o udělení záštity náměstky paní primátorky nebo tajemníka MMB se podává na příslušném sekretariátu náměstka či tajemníka MMB.

Žádost o udělení záštity primátorky města Brna naleznete zde.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI
Žádost o individuální dotaci (tj. dodání všech potřebných dokumentů s podpisem -datovou zprávou, poštou) musí žadatel podat minimálně 40 dnů před konáním akce.
Podání žádostí o individuální dotaci se záštitou je možné do 20. listopadu kalendářního roku, ve kterém se akce/projekt koná
Zásady poskytování individuálních dotací se záštitou:

Neuznatelné výdaje projektu/akce

úhrada mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce, úhrada výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary, s výjimkou věcných cen ve sportovních soutěžích pro děti a mládež, které jsou součástí akce, pořízení investičního majetku, úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a daň z přidané hodnoty.

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Formulář pro podání žádosti o individuální dotaci se záštitou do 50 000 Kč
 naleznete zde.

Žádost musí být podána elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách statutárního města Brna a následně v listinné podobě nebo datovou zprávou do datové schránky.

Po vyplnění formuláře na internetových stránkách statutárního města Brna žadatel žádost včetně všech příloh (včetně dokladů o oprávněnosti jednat za žadatele a kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu):

Statutární město Brno nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením žádosti.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace, a to nejpozději 1 měsíc od data realizace akce/ukončení projektu.

Žadatel předá finanční vypořádání dotace poskytovateli nejlépe v tištěné podobě, popř. datovou schránkou (nelze zaslat pouze e-mailem).
Finanční vypořádání dotace včetně všech příloh žadatel

Formulář pro Finanční vypořádání dotace naleznete zde.

Součástí finančního vyúčtování je závěrečná zpráva, která musí obsahovat:

  1. stručný popis realizované akce,
  2. celkové vyhodnocení splnění účelu,
  3. finanční vypořádání dotace s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vypořádání dotace v souladu se smlouvou.

Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních dokladů prokazujících použití dotace uvedením "SMB, č. dotační smlouvy, v částce ...". Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur, paragonů a smluv.


Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje akce, které nejsou označeny ve smlouvě jako neuznatelné, a které jsou hrazeny z dotace, příp. i z jiných zdrojů (výčet neuznatelných výdajů viz výše).

Příjemce je povinen prokázat v rámci finančního vypořádání dotace veškeré uznatelné výdaje projektu, a to i v případě, že nebyly hrazeny z dotace nebo byly hrazeny z dotace jen částečně (tj. výdaje byly hrazeny z vlastních nebo jiných zdrojů příjemce).

V případě, že nastane rozhodná událost pro navracení finančních prostředků, vracejí se tyto na účet Poskytovatele, a to takto:

  1. v roce, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111211222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy,
  2. od 1.1. do 28.2. roku následujícího se vrací na účet č. 111350222/0800, pod variabilním symbolem 64022229,
  3. po 1.3. roku následujícího se vrací na účet č. 111158222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace se záštitou: naleznete zde.

Kompletní Postup pro poskytování individuálních dotací se záštitou do 50 000 Kč naleznete zde.

Kontaktní osoba pro podání žádosti do 50 000 Kč: Ing. Mgr. Linda Sedláček Wernischová, tel.: 542 175 232, e-mail:

Kontaktní osoba pro podání žádosti nad 50 000 Kč: Mgr. Bc. Jakub Geisler, tel.: 542 175 186, e-mail:

Kontaktní osoba pro vyúčtování dotace: Ing. Mgr. Linda Sedláček Wernischová, tel.: 542 175 232, e-mail:

Schválené dotace naleznete zde.

Formulář pro podání žádosti o individuální dotaci se záštitou do 50 000 Kč naleznete zde.