BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna

Individuální dotace se záštitou do 50 000 Kč

Dotace není slučitelná s další podporou poskytnutou z rozpočtu města Brna na projekt/akci/činnost.
Žadatel nesmí podávat opakované žádosti o individuální dotace na totožnou akci/projekt v příslušném kalendářním roce poté, kdy byla jeho žádost o individuální dotaci neschválena.

Individuální dotace se záštitou jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodu hodného zvláštního zřetele zejména pro projekt, který

 • bude realizován na území statutárního města Brna nebo jehož realizace bude pro statutární město Brno přínosem, tj. významné společenské, kulturní, sportovní nebo jiné události, které přispívají ke zvýšení prestiže města
 • není v předmětném období podporován žádným z vyhlášených dotačních programů.

Vyhlášené dotační programy města Brna podle příslušných odborů Magistrátu města Brna naleznete zde.

 • Žádosti o individuální dotaci se záštitou od 5 000 Kč do 50 000 Kč je možné přijmout pouze v případě, že projektu/akci, pro který se žádost podává, byla udělena záštita primátorkou města Brna nebo jejími náměstky nebo tajemníkem MMB

Žádost o udělení záštity náměstky paní primátorky nebo tajemníka MMB se podává na příslušném sekretariátu náměstka či tajemníka MMB.

Žádost o udělení záštity primátorky města Brna naleznete zde.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI
Žádost o individuální dotaci (tj. dodání všech potřebných dokumentů s podpisem -datovou zprávou, poštou) musí žadatel podat minimálně 40 dnů před konáním akce.
Podání žádostí o individuální dotaci se záštitou je možné do 31. října kalendářního roku, ve kterém se akce/projekt koná.

Zásady poskytování individuálních dotací se záštitou:

 • soulad s veřejným zájmem - poskytnutí dotace musí být v souladu s veřejným zájmem (s ohledem na veřejnoprávní charakter smlouvy, na základě, které je dotace poskytnuta),
 • účelovost - dotace je ryze účelová; účel dotace musí být ze strany příjemce dodržen,
 • působnost - dotaci lze poskytnout jen na projekty, které budou realizovány na území statutárního města Brna nebo jejichž realizace bude pro statutární město Brno přínosem, tj. významné společenské, kulturní, sportovní nebo jiné události, které přispívají ke zvýšení prestiže města,
 • připravenost projektu - veškerá potřebná dokumentace u projektu musí být předložena včas, tj. současně se žádostí,
 • slučitelnost - dotace musí být v souladu s platnými právními předpisy,
 • nenárokovost - na poskytnutí dotace není právní nárok.
 • povinnost publicity - sjednaným způsobem prezentovat poskytovatele při realizaci podpořené aktivity na vydaných propagačních materiálech, na webových stránkách a při samotné realizaci projektu uvádět osobu, která převzala záštitu a že realizaci aktivity podpořilo statutární město Brno.
 • bezdlužnost
 • Žadatel může požádat o poskytnutí dotace jen po předchozím poskytnutí záštity
 • Žadatel nesmí podávat opakované žádosti o individuální dotace na totožnou akci/projekt v příslušném kalendářním roce poté, kdy byla jeho žádost o individuální dotaci neschválena.
 • Minimální výše požadované a poskytované individuální dotace se záštitou činí 5 000 Kč.
 • Maximální výše požadované a poskytované individuální dotace se záštitou činí 50 000 Kč.
 • Žádost o individuální dotaci může žadatel podat v průběhu celého roku, nejpozději však do 20. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém se akce/projekt koná.
 • Žádost o individuální dotaci musí žadatel podat minimálně 40 dnů před konáním akce.
 • Kritéria hodnocení:
  • důvod zvláštního zřetele hodný,
  • naplnění veřejného zájmu,
  • korespondování projektu s prioritami, opatřeními a aktivitami Strategie Brno 2050, příp. jinými rozvojovými dokumenty statutárního města Brna,
  • přínos projektu pro statutární město Brno (místní, regionální, nadregionální).

Neuznatelné výdaje projektu/akce

úhrada mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce, úhrada výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary, s výjimkou věcných cen ve sportovních soutěžích pro děti a mládež, které jsou součástí akce, pořízení investičního majetku, úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a daň z přidané hodnoty.

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Formulář pro podání žádosti o individuální dotaci se záštitou do 50 000 Kč
 naleznete zde.

Žádost musí být podána elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách statutárního města Brna a následně v listinné podobě nebo datovou zprávou do datové schránky.

Po vyplnění formuláře na internetových stránkách statutárního města Brna žadatel žádost včetně všech příloh (včetně dokladů o oprávněnosti jednat za žadatele a kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu):

 • vytiskne a odešle nebo předá osobně v 1 originále poskytovateli, pokud dále není stanoveno jinak, nebo
 • vytiskne a odešle nebo předá v 1 originále osobně na podatelnu Magistrátu města Brna, případně na podatelnu útvaru pověřeného administrací dotací nebo
 • odešle poskytovateli, pokud dále není stanoveno jinak, jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů (zejména datovou zprávou do datové schránky).

Statutární město Brno nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením žádosti.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace, a to nejpozději 1 měsíc od data realizace akce/ukončení projektu.

Žadatel předá finanční vypořádání dotace poskytovateli nejlépe v tištěné podobě, popř. datovou schránkou (nelze zaslat pouze e-mailem).
Finanční vypořádání dotace včetně všech příloh žadatel

 • vytiskne a odešle poštou nebo předá osobně v 1 originále poskytovateli,
 • nebo předá v 1 originále osobně na podatelnu Magistrátu města Brna, případně Kanceláři marketingu a cestovního ruchu, Husova 3, Brno.

Formulář pro Finanční vypořádání dotace naleznete zde.

Součástí finančního vyúčtování je závěrečná zpráva, která musí obsahovat:

 1. stručný popis realizované akce,
 2. celkové vyhodnocení splnění účelu,
 3. finanční vypořádání dotace s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vypořádání dotace v souladu se smlouvou.

Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních dokladů prokazujících použití dotace uvedením "SMB, č. dotační smlouvy, v částce ...". Příjemce uvede toto označení zejména na originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur, paragonů a smluv.


Uznatelnými výdaji se rozumí výdaje akce, které nejsou označeny ve smlouvě jako neuznatelné, a které jsou hrazeny z dotace, příp. i z jiných zdrojů (výčet neuznatelných výdajů viz výše).

Příjemce je povinen prokázat v rámci finančního vypořádání dotace veškeré uznatelné výdaje projektu, a to i v případě, že nebyly hrazeny z dotace nebo byly hrazeny z dotace jen částečně (tj. výdaje byly hrazeny z vlastních nebo jiných zdrojů příjemce).

V případě, že nastane rozhodná událost pro navracení finančních prostředků, vracejí se tyto na účet Poskytovatele, a to takto:

 1. v roce, kdy byla dotace vyplacena, se vrací na účet č. 111211222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy,
 2. od 1.1. do 28.2. roku následujícího se vrací na účet č. 111350222/0800, pod variabilním symbolem 64022229,
 3. po 1.3. roku následujícího se vrací na účet č. 111158222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy.

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace se záštitou: naleznete zde.

Kompletní Postup pro poskytování individuálních dotací se záštitou do 50 000 Kč naleznete zde.

Kontaktní osoba pro podání žádosti do 50 000 Kč: Ing. Mgr. Linda Sedláček Wernischová, tel.: 542 175 232, e-mail:

Kontaktní osoba pro podání žádosti nad 50 000 Kč: Mgr. Bc. Jakub Geisler, tel.: 542 175 186, e-mail:

Kontaktní osoba pro vyúčtování dotace: Ing. Mgr. Linda Sedláček Wernischová, tel.: 542 175 232, e-mail:

Schválené dotace naleznete zde.

Formulář pro podání žádosti o individuální dotaci se záštitou do 50 000 Kč naleznete zde.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.