Individuální dotace se záštitou do 50 000 Kč

Dotace není slučitelná s další podporou poskytnutou z rozpočtu města Brna na projekt/akci/činnost.

Žadatel nesmí podávat opakované žádosti o individuální dotace na totožnou akci/projekt v příslušném kalendářním roce poté, kdy byla jeho žádost o individuální dotaci neschválena.

Individuální dotace se záštitou jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodu hodného zvláštního zřetele zejména pro projekt, který

Vyhlášené dotační programy města Brna podle příslušných odborů Magistrátu města Brna naleznete zde.

Žádosti o individuální dotaci se záštitou do 50 000 Kč je možné přijmout pouze v případě, že projektu/akci, pro který se žádost podává, byla udělena záštita primátorkou města Brna nebo jejími náměstky nebo tajemníkem MMB.

Žádost o udělení záštity náměstky paní primátorky nebo tajemníka MMB se podává na příslušném sekretariátu náměstka či tajemníka MMB.

Žádost o udělení záštity primátorky města Brna naleznete zde.

Žádost o individuální dotaci (tj. dodání všech potřebných dokumentů s podpisem (datovou zprávou, poštou)) musí žadatel podat minimálně 40 dnů před konáním akce.

Podávání žádostí o individuální dotace se záštitou probíhá od 1. 1. do 31. 10. kalendářního roku, ve kterém se akce/projekt koná.

Zásady poskytování individuálních dotací se záštitou

Neuznatelnými výdaji projektu/akce jsou: úhrada mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce, úhrada výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary, s výjimkou věcných cen ve sportovních soutěžích pro děti a mládež, které jsou součástí akce, pořízení investičního majetku, úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a daň z přidané hodnoty.

Formulář pro podání žádosti o individuální dotaci se záštitou do 50 000 Kč naleznete zde.

Žádost musí být podána elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách statutárního města Brna a následně v listinné podobě nebo zejména datovou zprávou do datové schránky.

Po vyplnění formuláře na internetových stránkách statutárního města Brna žadatel žádost včetně všech příloh (včetně dokladů o oprávněnosti jednat za žadatele a kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu):

Statutární město Brno nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením žádosti.

Kompletní Postup pro poskytování individuálních dotací se záštitou do 50 tisíc Kč (včetně vzorové smlouvy) naleznete zde.

Kontaktní osoba pro podání žádosti do 50 000 Kč: Jindřiška Holešovská, tel. 542175171, email: holesovska.jindriska@brno.cz

Kontaktní osoba pro podání žádosti nad 50 000 Kč: Jakub Geisler, tel. 542175186, email: geisler.jakub@brno.cz

Kontaktní osoba pro vyúčtování dotace: Mgr. Lenka Novotná, tel. 542 175215, email: novotna.lenka.mmb@brno.cz

Schválené dotace naleznete zde.