BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna

Individuální dotace se záštitou

Individuální dotace se záštitou jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodu hodného zvláštního zřetele zejména pro projekt, který

 • bude realizován na území statutárního města Brna nebo jehož realizace bude pro statutární město Brno přínosem, tj. významné společenské, kulturní, sportovní nebo jiné události, které přispívají ke zvýšení prestiže města
 • není v předmětném období podporován žádným z vyhlášených dotačních programů.

Vyhlášené dotační programy města Brna podle příslušných odborů Magistrátu města Brna naleznete zde.

 • Žádosti o individuální dotaci se záštitou je možné přijmout pouze v případě, že projektu/akci, pro který se žádost podává, byla udělena záštita primátorkou města Brna nebo jejími náměstky nebo tajemníkem MMB

Žádost o udělení záštity náměstky paní primátorky nebo tajemníka MMB se podává na příslušném sekretariátu náměstka či tajemníka MMB.

Žádost o udělení záštity primátorky města Brna naleznete zde.

O poskytnutí individuální dotace se záštitou do 100 000 Kč (včetně) je oprávněna rozhodnout Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB.

Poskytnutí individuálních dotací se záštitou nad 100 000 Kč se nepředpokládá. Ve výjimečných případech však o těchto žádostech až do částky 250 000 Kč může rozhodnout Rada města Brna.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI
Žádost o individuální dotaci (tj. dodání všech potřebných dokumentů s podpisem -datovou zprávou, poštou) musí žadatel podat minimálně 40 dnů před konáním akce.
Podání žádostí o individuální dotaci se záštitou je možné do 31. října kalendářního roku, ve kterém se akce/projekt koná.

Zásady poskytování individuálních dotací se záštitou:

 • realizace projektu musí být ve veřejném zájmu,
 • připravenost projektu - veškerá potřebná dokumentace u projektu musí být předložena včas, tj. současně se žádostí,
 • povinnost publicity - sjednaným způsobem prezentovat poskytovatele při realizaci podpořené aktivity na vydaných propagačních materiálech, na webových stránkách a při samotné realizaci projektu uvádět osobu, která převzala záštitu a že realizaci aktivity podpořilo statutární město Brno
 • bezdlužnost
 • žadatel může požádat o poskytnutí dotace jen po předchozím poskytnutí záštity
 • žadatel nesmí podávat opakované žádosti o individuální dotace na totožnou akci/projekt v příslušném kalendářním roce poté, kdy nebyla jeho žádost o individuální dotaci schválena.
 • minimální výše požadované a poskytované individuální dotace se záštitou činí 5 000 Kč.
 • poskytnutí dotace nebude představovat nedovolenou podporu ve smyslu článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
 • Kritéria hodnocení:
  • důvod zvláštního zřetele hodný,
  • naplnění veřejného zájmu,
  • korespondování projektu s prioritami, opatřeními a aktivitami Strategie Brno 2050, příp. jinými rozvojovými dokumenty statutárního města Brna,
  • přínos projektu pro statutární město Brno (místní, regionální, nadregionální).

Dotace není slučitelná s další podporou poskytnutou z rozpočtu města Brna na projekt/akci/činnost.

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
Formulář pro podání žádosti o individuální dotaci se záštitou do 100 000 Kč
 naleznete zde.

Žádost musí být podána nejdříve elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách statutárního města Brna a následně v listinné podobě nebo datovou zprávou do datové schránky.

Statutární město Brno nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením žádosti.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace, a to zpravidla do 2 měsíců od data realizace akce/ukončení projektu (popř. v termínu uvedeném ve smlouvě).

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace se záštitou naleznete zde.

Kompletní Postup pro poskytování individuálních dotací se záštitou do 100 000 Kč naleznete zde.

Kontaktní osoba pro podání žádosti do 100 000 Kč: Ing. Mgr. Linda Sedláček Wernischová, tel.: 542 175 232, e-mail:

Kontaktní osoba pro podání žádosti nad 100 000 Kč: Mgr. Bc. Jakub Geisler, tel.: 542 175 186, e-mail:

Schválené dotace naleznete zde.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.