BRNO
Dotace města Brna
Dotace města Brna

Informace

Oblast kultury

Nejčastější omyly ohledně dotačního systému Odboru kultury MmB

 1. O přidělení dotace rozhoduje hodnoticí komise.

  Usnesení hodnoticí komise má pouze doporučující charakter. Stejně jako Komise kulturní Rady města Brna, Rady města Brna a Finačního výboru Zastupitelstva města Brna. O přidělení či nepřidělení dotace rozhoduje až Zastupitelstvo města Brna.
 2. Politici nemají v hodnoticí komisi co dělat.

  Politické zastoupení mezi členy komise je v menšině, přesto ale nezbytnou součástí, neboť právě političtí reprezentanti nesou zodpovědnost za veřejné finance a měli by proto být přítomni celému procesu vyhodnocování žádostí o dotace. Kulturní komise Rady města Brna má možnost do této funkce navrhnout nejen svého člena, ale i externí osobu.
 3. Odbor kultury si do hodnoticích komisí dosazuje členy schválně, aby netransparentně ovlivňoval dění v komisích.

  Zde také platí princip participace občanů na řízení města. Odbor kultury MMB doporučuje pouze jednoho ze tří odborných členů hodnoticí komise, a to z řad osob nominovaných veřejností a s cílem zajistit co nejširší žánrovost hodnoticí komise.
 4. Odbor kultury nehlídá podjatost členů hodnoticích komisí.

  Každý člen hodnoticí komise hlásí případnou podjatost k žádostem, ke kterým má vazbu on, jeho rodinní příslušníci nebo jeho zaměstnavatel, přestože není přímo žadatelem nebo statutárním orgánem. Tyto žádosti pak nehodnotí, a při jejich projednávání komisí není přítomen a zapojen do diskuze o těchto žádostech. Nestrannost a nezávislost svého hodnocení dokládají členové hodnoticích komisí čestným prohlášením.
 5. Hodnoticí komise posuzuje žádosti subjektivně.

  Hodnoticí kritéria jsou nastavena tak, aby byla v souladu se Strategií kultury a kreativních odvětví města Brna. Zároveň je jasně definovaný bodový rozsah každého kritéria, což zaručuje omezení subjektivního posuzování žádostí. Kritéria jsou každoročně projednávána v rámci evaluace dotačního systému, která probíhá formou veřejné ankety a jednání s hodnoticími komisemi. Před procesem hodnocení jsou všichni hodnotitelé tázáni ze strany případné podjatosti ke konkrétním žádostem, které v případě střetu zájmu nehodnotí.
 6. Politici nejsou k rozhodování o poskytnutí dotací kompetentní.

  Politici jsou k tomuto rozhodování kompetentní, protože byli k tomuto účelu zvoleni v demokratických volbách. Tento princip je v souladu se zastupitelskou formou demokracie, jakou máme v České republice ústavně zakotvenou a funguje i pro jiné oblasti rozhodování, než je kultura. Rozhodování jim usnadňují doporučení poradních orgánů.
 7. Úřad ovlivňuje hodnocení hodnoticích komisí.

  Odbor kultury MMB důsledně neovlivňuje hodnotící verdikty komisí, členy nesměruje, zajišťuje pouze organizační a kontrolní činnosti ve vztahu ke komisím. Hodnotitelé mají k dispozici také informace z předchozích let, a to v elektronickém dotačním systému.
 8. Je v rozporu s dotačním programem, že hodnoticí komise nenavrhla rozdělení veškerých financí alokovaných pro dotační program.

  Hodnoticí komise nemusí nutně rozdělit veškeré alokované prostředky. Důvodem obvykle bývá, že není spokojena s kvalitou projektů. Přístup každé hodnoticí komise však může být rozdílný a Odbor kultury MMB hodnotitele v tomto z principu nijak neovlivňuje ani nesměruje. Neděje se tak často a pokud, tak se dosud nikdy nejednalo o zásadní balík peněz, jehož další rozdělení by znamenalo destabilizaci systému.
 9. Pokud hodnoticí komise nerozdělí všechny alokované prostředky, musí být vyhlášeno další kolo dotací.

  Pravidla dotačních programů tuto variantu umožňují, rozhodnutí však leží na Radě města Brna. V úvahu se totiž bere efektivnost tohoto kroku, tj. výše případných finančních prostředků k dalšímu rozdělení a doba, kdy by se finance dostaly k cílovým příjemcům, a to s ohledem na celý administrativní proces. Klíčová je také otázka další alokace těchto financí (např. nerozděleno zůstane v audiovizi, znamená to, že druhé kolo bude jen pro audiovizi?). Členové hodnoticí komise se pak můžou rozhodnout, zda doporučí rozdělit finance mezi již dotované žádosti či žádosti pod čarou. Současně se musí u takto vybraných žadatelů ověřovat, zda mají o dotaci ještě zájem (reálně v čase se totiž pohybujeme již září kalendářního roku).
 10. Jeden politik rozhoduje o přidělení dotace.

  Všechny samosprávné orgány města Brna přijímají svá usnesení většinou hlasů všech svých členů.
 11. Veřejnosti nejsou dostupné údaje o tom, kdo z politiků jak hlasoval.

  Přesný zápis o hlasování členů komisí Rady města Brna, Rady města Brna, členů Finančního výboru a Zastupitelstva města Brna lze najít v konkrétním materiálu pro jednání zastupitelstva zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta-brna/materialy-k-jednani-na-zmb/
 12. Nedozvím se rychle, jak moje žádost dopadla.

  Po projednání dotací Zastupitelstvem města Brna je seznam žadatelů včetně výsledného počtu bodů a průměru bodového hodnocení a složení hodnoticí komise zveřejňován na webových stránkách https://dotace.brno.cz/.
 13. Poskytování individuálních dotací je protiprávní.

  Poskytování individuálních dotací umožňuje obci § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Dotační proces je netransparentní kvůli velkému množství individuálních dotací.

  Odbor kultury MMB momentálně pracuje na znění nového dotačního programu pro významné kulturní akce ve městě Brně, který velké individuální dotace transparentně nahradí. Znění nového programu bude dostupné k veřejnému připomínkování.
 15. Žádost o dotaci musím podávat písemně a zároveň i elektronicky.

  Žádost můžete odeslat pouze elektronicky, stačí mít datovou schránku nebo elektronicky ověřený podpis. Ušetří vám to hodně času při komunikaci s úřady i do budoucna.
 16. Peníze dostanu vyplacené až na jaře, protože úředníci jsou pomalí.

  Přidělování dotací je administrativně náročný proces, který nelze za současných podmínek urychlit. Ročně je v oblasti kultury podáváno cca 400 žádostí, které posuzuje Odbor kultury MMB a hodnotí hodnoticí komise, následně jsou předloženy orgánům města Brna (Komise kulturní, Rada města Brna, Finanční výbor a Zastupitelstvo města Brna - některé zasedají pouze jednou měsíčně). Zároveň dotace nemůžou být vyplaceny dřív, než má příjemce uzavřeno vyúčtování dotace za předchozí rok. Často se s uzavřením smlouvy čeká kvůli nesplnění zákonných povinností příjemcem dotace.
 17. Podmínky dotací se každý rok mění a o změnách nejsme informovaní.

  Odbor kultury MMB na všechny změny upozorňuje e-mailem, ale pokud vám náhodou zpráva unikne, vše najdete přehledně zpracované na portálu dotace.brno.cz nebo uslyšíte na našem školení, které pořádáme pravidelně v srpnu a v září. Všechny aktuality také sdílíme na Facebooku a v newsletteru. Navíc žadatelé u podpisu smlouvy obdrží metodický návod se všemi pokyny.
 18. Kvůli pozdnímu vyplacení dotace máme výpadek v příjmech v 1. čtvrtletí.

  Dotace se vyplácejí nejpozději do 30 dní od podepsání smlouvy. První platby lze mít už v průběhu února (3-4 dny od schválení dotací Zastupitelstvem města Brna), stačí rychle komunikovat s úřadem a mít splněny povinnosti, které jsou k podpisu smlouvy nutné. U právnických osob je tímto myšlena zejména povinnost uveřejnění účetních závěrek či přehledu o majetku a závazcích dle účetnictví subjektu v souladu s ustanovením § 21a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve sbírce listin ve veřejném rejstříku. V případě, že příjemci nebudou mít listiny uveřejněny, vyzve je OK MMB k nápravě.
 19. Vyúčtování mohu odevzdat až v lednu následujícího roku od přijetí dotace.

  Vyúčtování je možné doručit na Odbor kultury MMB kdykoliv po uskutečnění projektu. Nejpozději však do 31.1. následujícího roku.
 20. Nevím, proč byla moje žádost zamítnuta.

  Každý žadatel obdrží závěrečný hodnoticí list se slovním zhodnocením, na kterém se hodnoticí komise shodla.
 21. Neznám časový harmonogram dotačního procesu.

  Orientační časový harmonogram celého procesu v konkrétním kalendářním roce je zveřejněn na http://bit.ly/harmonogramdotaci
 22. Podmínky dotačního systému pro oblast kultury jsou tvrdé, kvůli jedné nezaplacené faktuře příspěvkové organizaci města jsem nemohl/a žádat o dotaci.

  Jde o pravidlo jednotné pro všechny žadatele o dotace města Brna, které schválilo Zastupitelstvo města Brna pro poskytování dotací městem ve všech oblastech. Nástrojem k odstranění tvrdosti může být v odůvodněných případech pouze poskytnutí individuální dotace.
 23. Vždy dostanu nižší částku dotace, než o kterou žádám.

  Výši přidělené dotace nelze zaručit vzhledem k tomu, že se každý rok mění alokovaná částka pro daný program a počet podaných žádostí. Vše také záleží na bodovém ohodnocení komise, která hodnotí širokou škálu kritérií dle Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna.
 24. Odbor kultury po mně požaduje mít uvedené logo města na propagačních předmětech i v případě, že dostávám dotaci na kroje.

  K těmto případům přistupuje Odbor kultury MMB individuálně a uděluje výjimky. Vše záleží na domluvě a komunikaci s odborem, stačí prohlášení emailem, že se vás propagace netýká, případně odbor dle typu projektu vyhodnotí situaci sám.
 25. Vyplňování žádosti o dotaci na dotačním serveru je hrozné - data se neukládají a server padá.

  Žadatelům je vždy k dispozici technická podpora, připravená pomoci. Zatím se všechny problémy podařily včas vyřešit, hlavní je komunikace. Některých nedostatků jsme si ale samozřejmě vědomi a plánujeme zprovoznění nového dotačního serveru.
 26. V žádosti o dotaci musím vyplňovat dramaturgický plán, ačkoli se teprve domlouvají interpreti.

  Na to jsme samozřejmě připraveni a počítáme se změnami v dramaturgickém plánu. Každý žadatel má však povinnost změny nahlásit Odboru kultury MMB. Pokud si závažností změny nejste jistí, domluvte se s příslušnou referentkou na Odboru kultury, která vám poradí.

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.